Indicadors

Indicadors generals

SERVEI A: 5.600 usuaris
75.000 m2
22 edificis

 

Indicadors del Servei d’Administració, Economia i Gestió dels Serveis Externs

Indicadors de la unitat:
75.000 m2
5.600 usuaris
22 edificis
Gestió de 873 targetes PDI/PAS i 1.789 targetes estudiants
20 expedients contractació
Gestió de 2,5 t de residus, 5 rec./any material electrònic/ informàtic obsolet
1.705 documents comptables

 

Indicadors del Servei de Biblioteques

Ús dels espais i equipaments
Nombre de visitants a la biblioteca: 210.779
Nombre total d’hores d’obertura:2.914
Nombre de places de lectura: 284
Nombre de préstecs d’ordinadors portàtils: 6.965
Nombre d’usos de les sales de treball en grup: 3.746

Col·leccions bibliogràfiques
Nombre de monografies: 56.351
Nombre de préstecs de llibres: 16.293
Nombre de documents electrònics accessibles a través de la xarxa
Llibres electrònics: 11.796
Bases de dades: 116
Revistes electròniques: 11.914

Formació d’usuaris en l’ús, gestió i avaluació dels recursos d’informació
Nombre de sessions de formació: 42
Nombre d’hores de formació: 139
Nombre d’assistents a les sessions de formació: 810

Pressupost (finalista per a la compra de llibres, revistes  i enquadernacions locals):
35.240€
 

 

Indicadors del Servei d'Informació, Comunicació i Relacions Internacionals

 
Més de 300 impactes en mitjans de comunicació locals, comarcals i nacionals 
250 estudiants i investigadors internacionals acollits
350 estudiants Erasmus UPC atesos
600 estudiants de secundària informats cada any
170 notícies internes difoses
17.000 € d’ingressos procedents d’AGAUR de l’Ajuntament de Terrassa i del 
vicerectorat de Política científica per al Pla de Comunicació de la Recerca
120 notícies elaborades i difoses als mitjans de comunicació
Una mitja de 6 presències mensuals al web de la UPC
140 newsletters
9 articles d’opinió d’investigadors del Campus a mitjans nacionals i comarcals
44 actuacions del Pla de Comunicació de la Recerca
Prop de 400 assistents a les activitats del Pla de Comunicació de la Recerca
Una mitja de 10 notícies setmanals al recull de premsa de la UPC
2 reunions anuals de comunicació amb els administradors de departaments
100 pisos i 300 habitacions en la borsa d’habitatge gestionada i creada per OIRI
 

 

Indicadors dels Serveis Informàtics

 
3.905 IP actives 
97.989,64 € PRESSUPOST TIC gestionat pel SICT al CT
236 dispositius de xarxa
23 servidors físics comuns i 57 servidors virtuals
47 webs hostatjades
352h videoconferència
375 PCs en aules informàtiques
2.891 consultes o peticions ateses